Thanh cái tủ điện

  • Mạ thiếc hệ thống thanh cái, thẩm mĩ cao, chống oxy hóa.
  • Phụ kiện hỗ trợ kết nối với MCCB, ACB, thanh cái.

Thanh cái tủ điện
Thanh cái tủ điện
Thanh cái tủ điện
Thanh cái tủ điện